Home » Privacy Policy

Privacy Policy

Goedkoopgrind.nl, geves1gd aan Brouwersstraat 14A 6061 AA Maasbracht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
hEps://betonmaken.nl
Brouwersstraat 14A 6061 AA Maasbracht
0850653283
Ruben is de Func1onaris Gegevensbescherming van Goedkoopgrind.nl Hij/zij is te bereiken via info@betonmaken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Goedkoopgrind.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeS niet de inten1e gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online ac1viteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@betonmaken.nl, dan verwijderen wij deze informa1e.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Goedkoopgrind.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Goedkoopgrind.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. – Goedkoopgrind.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeSe.

Geautoma1seerde besluitvorming
Goedkoopgrind.nl gebruikt geen systemen voor automa1sche besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goedkoopgrind.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

#reten1on_period

Delen van persoonsgegevens met derden
Goedkoopgrind.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een weEelijke verplich1ng.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Goedkoopgrind.nl gebruikt func1onele, analy1sche en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Goedkoopgrind.nl gebruikt cookies met een puur technische func1onaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen op1maliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en adverten1es kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informa1e die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelich1ng: hEps://veiliginterneEen.nl/themes/situa1e/cookies-wat-zijn-het-en- wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analy1cs
Naam: _utma
Func1e: Analy1sche cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goedkoopgrind.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisa1e, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correc1e, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@betonmaken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je iden1teitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Goedkoopgrind.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de na1onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: hEps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/1p-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Goedkoopgrind.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@betonmaken.nl

Scroll naar boven